Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh women's union

  • Liên hệ

Chức năng: Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ; tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng; Đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ trong tỉnh thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An văn minh, giàu đẹp.

Chức năng: Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ; tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng; Đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ trong tỉnh thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.
Nhiệm vụ: Các cấp Hội phụ nữ  đã và đang thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng Mái ấm tình thương” và 6 nhiệm vụ trọng tâm, là:
Nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.
Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về Bình đẳng giới.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.
Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.
Nhiệm vụ 5: Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
Nhiệm vụ 6: Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Bản đồ tỉnh Hà Tĩnh
http://nongthonmoihatinh.vn/
°